LGSP (Local Government Service Platform) được định nghĩa là nền tảng Tích hợp và Chia sẽ dữ liệu được triển khai ở cấp Tỉnh và Bộ. LGSP là hệ thống nền tảng đóng xương sống trong kiến trúc chính phủ điện tử 2.0 tại các địa phương. LGSP có hai nghiệm vụ chính và quan trọng:

- Một là "Tích hợp các hệ thống phần mềm" bằng cách cung cấp các chuẩn định dạng từ Bản tin, giao diện API, tới Quy trình phối hợp xử lý các nghiệm vụ giữa các hệ thống thông tin.

- Hai là "Chia sẽ dữ liệu"  thông qua các thành phần nền tảng,  LGSP cung cấp các dịch vụ dữ liệu từ các kho dữ liệu có sẵn tại địa phương, LGSP giúp các hệ thống thông tin tại địa phương kết nối với các dịch vụ số Quốc gia thông qua các trục như NGSP, VDXP 

Triển khai xây dựng nền tảng LGSP:

LGSP được sở Thông tin và Truyền thông triển khai từ năm 2021, hệ thống được xây dựng cắn cứ trên:

- Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0.

- Căn cứ văn bản 631/THH-THHT V/v hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh.

Kiến trúc nền tảng LGSP:

Phần mềm hệ thống cần được thiết kế SOA, sử dụng các công nghệ mới nhất nhằm đảm bảo khả năng tích hợp nhanh chóng các hệ thống thông tin tại đơn vị và chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống có liên quan.

 

 

Hình 1: Mô hình tích hợp, kết nối các ứng dụng trong kiến trúc Chính quyền điện tử

Hệ thống nền tảng gồm các thành phần chính sau:

Hình 2 : Mô hình tích hợp, thành phần nền tảng LGSP

Hình 3: Mô hình xử lý message trong nền tảng LGSP

Hệ thống cung cấp các dịch vụ chinh sau:

- Nhóm dịch vụ dùng chung

 1. Dịch vụ danh mục dùng chung
 2. Dịch vụ liên thông văn bản
 3. Dịch vụ liên thông hồ sơ hành chính công
 4. Nhóm dịch vụ xác thực, cấp quyền người dùng tập trung (SSO)
 5. Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính/bưu chính công ích
 6. Dịch vụ liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia
 7. Dịch vụ liên thống với hệ thống báo cáo Quốc gia GRIS
 8. Dịch vụ liên thông Lý lịch tư pháp và Hộ Tịch tư pháp
 9. Dịch vụ thuế đất
 10. Dịch vụ cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia
 11. Dịch vụ cớ sở dữ liệu đất đai
 12. Dịch vụ cấp phép xây dựng
 13. Dịch vụ giao thông vận tải
 14. Liên thông cấp mã số ngân sách
 15. Liên thông văn bản quy phạm pháp luật
 16. Liên thông cấp phép nhà ở
 17. Liên thông vnpostcode

- Nhóm dịch vụ thông tin

 1. Thông tin đăng kí doanh nghiệp
 2. Thông tin bảo hiểm xã hội
 3. Thông tin hộ tịch, lý lịch tư pháp

Hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn:

 • Các ứng dụng được thiết kế theo kiến trúc SOA: Các ứng dụng bắt buộc phải được thiết kế theo kiến trúc hướng dịch vụ SOA, đảm bảo các dịch vụ được dễ dàng chia sẻ, khả năng sử dụng lại cao và tuân thủ theo các tiêu chuẩn đã được quy định.
 • Cơ chế chứng thực: Hệ thống nên hỗ trợ nhiều cơ chế chứng thực, và các cơ chế này phải đủ linh hoạt để có thể dễ dàng thay đổi theo các yêu cầu đặc trưng của dịch vụ.
 • Cơ chế phân quyền: Ngoài việc phải thỏa mãn các yêu cầu về chứng thực thì các đối tượng sử dụng dịch vụ cần phải có một quyền nhất định nào đó.
 • Độ tin cậy: Phải có cơ chế để bảo vệ môi trường truyền dữ liệu bên dưới cũng như là các thông điệp, và tài liệu được truyền trên môi trường đó sao cho chúng không bị truy cập bởi các đối tượng không có quyền.
 • Tính toàn vẹn dữ liệu: Bảo vệ dữ liệu không bị xâm hại trong suốt quá trình truyền.
 • Cơ chế định danh: Nhằm đảm bảo các đối tượng tham gia trong quá trình tương tác không thể phủ nhận vai trò của.
 • Cơ chế quản lý: Kiến trúc an ninh của dịch vụ phải cung cấp cơ chế để quản lý các tính năng ở trên, bao gồm: quản lý người dùng, quản lý các chính sách bảo mật...
 • Cơ chế phân quyền: Ngoài việc phải thỏa mãn các yêu cầu về chứng thực thì các đối tượng sử dụng dịch vụ cần phải có một quyền nhất định nào đó.
 • Cơ chế ghi nhận: Thực hiện các tất cả các ghi nhận liên quan đến các quá trình tương tác của các đối tượng với dịch vụ, phục vụ việc giám sát toàn bộ các dịch vụ, thông qua các dữ liệu lưu vết dễ dàng phát hiện các lỗ hổng và có phương pháp giải quyết phù hợp.
 • Xử lý bảo mật liên miền: phải cung cấp một mô hình đáng tin cậy nhằm bảo vệ quá trình tương tác giữa các web service trong những miền khác nhau
 • Khả năng liên kết cao: Khả năng dễ mở rộng, liên kết và tích hợp với các hệ thống khác là một đặc trưng nổi bật của hệ thống dịch vụ tích hợp và chia sẻ.
 • Kiểm soát được những thay đổi về yêu cầu bảo mật: Trong những giải pháp về bảo mật trước đây, mọi tài nguyên và dịch vụ đều dùng chung các chính sách về bảo vệ, an toàn.
 • GIÁ CƯỚC: từ 1.250.000.000