Bảng cước đu ni hòa mạng mới, dịch chuyển thuê bao, sang tên thuê bao

 

 

Mức giá

Ghi chú

Cước đu ni hòa mng cho thuê bao lp đt mi

90.909 đng/thuê bao/ln

 

Dịch chuyển thuê bao

Không thu phí

Trên cùng địa bàn (Đủ điều kiện kỹ thuật cho phép)

Sang tên thuê bao

 

Không thu phí

Trên cùng địa bàn (Đủ điều kiện kỹ thuật cho phép)

 

VNPT Sơn La