1./ TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN
Giám đốc
Ông: Trần Mạnh Thường - SĐT: 0913.252.083 - 02123.855.184


 2./ TRUNG TÂM VT THÀNH PHỐ SƠN LA
Giám đốc trung tâm:
Ông: Đặng Đức Đoàn - SĐT: 0946.227799 - 02123.852.417


3./TRUNG TÂM CÔNG NGHẸ THÔNG TIN
Giám đốc trung tâm:
Ông: Lê Văn Thành - SĐT: 0913.252.353 - 02123.752.668


4./TRUNG TÂM VT PHÙ YÊN - BẮC YÊN
Giám đốc trung tâm:
Ông: Lường Văn Thuật - SĐT: 0919.516.254 - 02123.860.029


5./ TRUNG TÂM VT MỘC CHÂU - VÂN HỒ
Giám đốc trung tâm:
Ông: Nguyễn Trung Thành - SĐT: 0915.202.029 - 02123.867.667

 

6./ TRUNG TÂM VT YÊN CHÂU - MAI SƠN
Giám đốc trung tâm:
Ông: Vũ Đức Sơn  - SĐT: 0818181559 - 02123.840.511


7./ TRUNG TÂM VT MƯỜNG LA

Giám đốc trung tâm:
Ông: Hà Văn Thưởng - SĐT: 0915482255 - 02123.830.330


8./ TRUNG TÂM VT SÔNG MÃ - SỐP CỘP
Q.Giám đốc trung tâm:
Ông: Nguyễn Quốc Toản - SĐT: 0919.516.265 - 02123.836.522

 

9./ TRUNG TÂM VT THUẬN CHÂU - QUỲNH NHAI
Giám đốc trung tâm:
Ông: Trinh Văn Cương - SĐT: 0944063588 - 02123.847.078