Tổ chức Đảng, đoàn thể

Tổ chức Đảng và các đoàn thể

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức của VNPT Sơn La

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc VNPT Sơn La

Các Phòng chức năng, Chuyên viên

Các Phòng chức năng, Chuyên viên trực thuộc

Các trung tâm trực thuộc

Các trung tâm trực thuộc VNPT Sơn La