Hôm nay: Thứ hai, ngày 20 tháng 02 năm 2017 Liên hệ Giới thiệu Trang chủ
Hoạt động giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của Hội đồng nhân dân (HĐND). Thực tiễn hoạt động của HĐND tỉnh trong những năm qua đã góp phần tích cực trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, nâng cao chất lượng thi hành Hiến pháp, pháp luật và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân.

Năm 2012, cùng với việc nâng cao chất lượng các hoạt động theo luật định, Thường trực và các ban của HĐND tỉnh đã tổ chức 22 cuộc giám sát, trong đó, giám sát về lĩnh vực kinh tế-ngân sách 9 cuộc, về văn hóa-xã hội 7 cuộc, về pháp chế 6 cuộc. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề: đầu tư XDCB, quản lý đất đai, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hoạt động ngân sách; đầu tư các nguồn lực cho phát triển y tế, giáo dục, bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng diện tích đất trường học, các công trình y tế, chính sách pháp luật cho người lao động, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và nhiều lĩnh vực quan trọng khác.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Các lĩnh vực giám sát ngày càng phong phú và đa dạng, từng nội dung giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh  được phân công cụ thể, chuẩn bị chu đáo về cách thức tiến hành và thời gian giám sát đảm bảo tính chủ động và tránh sự chồng chéo, có sự điều hòa và phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng các cuộc giám sát. Theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, năm 2012, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành các chương trình giám sát đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tế của các cấp, ngành, địa phương; có sự kết hợp giữa kiểm tra, giám sát trực tiếp với kiểm tra, giám sát qua văn bản, giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh. Đây là nội dung mới, đem lại hiệu quả cao, đồng thời phát huy được trí tuệ tập thể, có sự theo dõi và tham gia giám sát của nhân dân.

So với năm 2011, phạm vi các cuộc giám sát được mở rộng hơn đến cơ sở, xã, phường, thị trấn; việc thành lập các đoàn giám sát, thu thập thông tin liên quan được chuẩn bị kỹ lưỡng đáp ứng yêu cầu đối với từng cuộc giám sát và nội dung giám sát. Qua đó, làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của các đơn vị chịu sự giám sát về việc chấp hành chính sách pháp luật, những nguyên nhân cần khắc phục, đưa ra được những giải pháp, kiến nghị và có các yêu cầu cụ thể giúp các cơ quan, đơn vị, cơ sở có liên quan tiếp thu, khắc phục, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả cụ thể của từng cuộc giám sát, nội dung giám sát còn là cơ sở để thẩm tra các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh, cung cấp, những thông tin quan trọng để các đại biểu HĐND tỉnh có thêm cơ sở thảo luận và thực hiện quyền của đại biểu tại kỳ họp. Nhiều ý kiến, kiến nghị và kết luận giám sát được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thi hành pháp luật và thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012 còn có những hạn chế như công tác phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm tra giữa các cơ quan, tổ chức trong trong hệ thống chính trị ở địa phương với HĐND tỉnh còn hạn chế, vai trò của các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh , một số thành viên các Ban HĐND tỉnh hoạt động kiêm nhiệm chưa tích cực; việc đôn đốc  cơ quan tham mưu thuộc UBND triển khai thực hiện kết luận giám sát chưa thường xuyên; phạm vi giám sát chuyên đề còn hạn hẹp. Một số đợt giám sát chưa thu thập đầy đủ các thông tin nhiều chiều, nhiều đối tượng nên giám sát chưa sâu. Một số đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo chậm, phản ánh chưa sát với yêu cầu cần giám sát hoặc không báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giám sát, năm 2013, HĐND tỉnh đã xây dựng chương trình giám sát cụ thể, tập trung vào các nội dung giám sát về thực thi pháp luật và các chính sách của Nhà nước, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó, tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết, nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh;  tăng cường giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường và những vấn đề bức xúc mà cử tri và đại biểu HĐND quan tâm. Đồng thời đề ra 6 nhóm giải pháp về tiếp tục đổi mới nội dung, cách thức tiến hành trong hoạt động giám sát; đẩy mạnh các hình thức giám sát trực tiếp, tích cực giám sát từ cơ sở thông qua tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và giám sát tại kỳ họp; có các hình thức để nhân dân cùng tham gia giám sát, theo dõi các kỳ họp qua truyền hình trực tiếp, qua chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp...   

Nâng cao hơn nữa chất lượng thảo luận  tại các phiên họp toàn thể.  Việc thảo luận các báo cáo tại phiên họp toàn thể sẽ giúp cho các đại biểu Hội đồng nhân dân tập trung ý chí, tranh luận và thảo luận các vấn đề, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để quyết định chính xác các vấn đề đặt ra trên cơ sở khảo sát thực tế, nguyện vọng chính đáng của nhân dân hoặc dựa trên cơ sở khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. Hạn chế những chất vấn mang tính kiến nghị, thông tin và sự việc không rõ; những người bị chất vấn phải trả lời rõ ràng, cụ thể, có tính thuyết phục, không vòng vo, né tránh các nội dung chất vấn, không để vụ việc kéo dài mà phải có biện pháp khắc phục cụ thể. Phân công các Ban theo dõi kiểm tra, giám sát đối với các vấn đề bức xúc diễn ra ở địa phương, báo cáo, có kiến nghị các giải pháp để thực hiện cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các ngành liên quan, các đơn vị được giám sát tiếp thu, giải quyết, bảo đảm hiệu lực hoạt động của Hội đồng nhân dân, tránh hình thức, góp phần nâng cao năng lực và trách nhiệm cho đại biểu Hội đồng nhân dân.

 

Đặng Quang Giới

(--- Báo Vĩnh Phúc ---)